Personuppgiftspolicy

För att du har världens bästa personuppgifter.

Denna personuppgiftspolicy uppdaterades den 14 juni 2018.

1. Inledning

Right Thing united AB med dotterbolag, org. nr. 556537-8816 (nedan “Byrån”) är personuppgiftsansvarig för den behandling som sker avseende dina personuppgifter i samband med att du besöker vår webbplats, samt i övriga sammanhang där vi har kontakt med dig.

Byrån ansvarar därmed för att se till att alla personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Den här personuppgiftspolicyn beskriver Byråns behandling av personuppgifter, och finns till för att du ska känna dig trygg med att Byrån hanterar dina uppgifter i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Inom ramen för Byråns verksamhet kan det förekomma personuppgifter som avser t.ex. för- och efternamn, telefonnummer, adress, postnummer, e-postadress m.m.

Saknar du svar på någon fråga får du gärna höra av dig. Information om hur du kontaktar oss finns under rubriken ”Kontaktinformation” nedan.

2. Varför vi behandlar personuppgifter, den lagliga grunden, vilka personuppgifter vi behandlar och lagringsperioden

2.1 – Kunder eller kunders representanter, samt potentiella kunder

→ Ändamål: För att kunna hantera beställningar/köp av kunder, samt bemöta förfrågningar av potentiella kunder/delta i upphandlingar och pitcher.

Behandlingar som utförs

Vi hanterar kontaktuppgifter för att kunna utföra en beställning gjord av en kund. Där kontaktuppgifter används ingår exempelvis att vi måste kunna hålla löpande kontakt med kundens kontaktpersoner via olika kontaktytor (telefon, mail, chatt, videokonferens eller liknande). Personuppgifter behövs också för att hantera offerter, leveranser (inklusive hantering av fraktsedlar, avisering och kontakter rörande leveransen), identifikation av kunder, hantering av betalning, adresskontroll mot upplysningsföretag samt hantering av reklamations- och garantiärenden.

Kategorier av personuppgifter
 • Organisationsnummer.
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer).
 • Betalningsinformation.
 • Köpinformation (t.ex. vilken tjänst som har beställts samt produktionsuppföljning).
Från vilka källor hämtar vi personuppgifter?

Kund, potentiell kund, kunders representanter, referenser, upplysningsföretag.

Laglig grund: Fullgörande av avtal

Denna insamling av personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt avtal. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi kan behöva avsäga oss uppdraget.

Automatiserat beslutsfattande

Vår behandling av personuppgifter innebär inte att beslut fattas på basis av automatiserad behandling av personuppgifter.

Lagringsperiod

Personuppgifterna sparas till dess att leveransen har genomförts (inklusive betalning) och för en tid om 36 månader därefter i syfte att kunna hantera eventuella reklamations- och garantiärenden eller tilläggsbeställningar.

Personuppgifter, nödvändiga för hantering för uppfyllande av Byråns rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut (exempelvis Bokföringslagen) sparas på grund av rättsliga förpliktelser till dess leverans och betalning genomförts och under en period av upp till ytterligare 7 år.

→ Ändamål: För att kunna fullgöra företagets rättsliga förpliktelser vid köp av vara eller tjänst.

Behandlingar som utförs

Detta omfattar behandlingar för nödvändig hantering för uppfyllande av företagets rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut (t.ex. bokföringslagen).
Kategorier av personuppgifter

 • Organisationsnummer.
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer).
 • Betalningshistorik.
 • Betalningsinformation.
Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

Kund eller kundens representant.

Laglig grund

Rättslig förpliktelse.

Automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering

Denna behandling innebär inte att beslut fattas på basis av automatiserad behandling av personuppgifter.

Lagringsperiod

Till dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och för en tid om upp till 7 år därefter.

→ Ändamål: För marknadsföring

Behandlingar som utförs

Vi hanterar kontaktuppgifter för att kunna marknadsföra Byrån via postala utskick, e-postutskick (för exempelvis utskick av nyhetsbrev och inbjudningar till events) eller riktad digital annonsering.

Kategorier av personuppgifter
 • Namn.
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer).
 • Yrkestitel.
 • Arbetsgivare.
Från vilka källor hämtar vi personuppgifterna?

Kunder eller kunders representanter samt potentiella kunder eller potentiella kunders representanter.

Laglig grund: Samtycke och berättigat intresse

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt intresse av att marknadsföra våra produkter och tjänster till våra kunder/potentiella kunder.

Automatiserat beslutsfattande

Vår behandling av personuppgifter innebär inte att beslut fattas på basis av automatiserad behandling av personuppgifter.

Lagringsperiod

Personuppgifterna för befintliga kunder eller kunders representanter sparas så länge som vi bedömer att de är intresserade av att ta emot utskicken, vilket innebär så länge som de är kund till oss, annars senast två år från sin senaste aktivitet till följd av vår marknadsföring. Längre tid kan gälla efter samtycke. Personuppgifterna för potentiella kunder sparas så länge som vi bedömer att de kan vara intresserade av att ta emot utskicken, vilket normalt sett innebär ett år från deras senaste aktivitet till följd av vår marknadsföring. Längre tid kan gälla efter samtycke.

2.2 – Leverantörer och samarbetspartners

→ Ändamål: För att kommunicera med kontaktpersoner hos leverantörer och samarbetspartners samt potentiella leverantörer och samarbetspartners.

Behandlingar som utförs

I detta omfattas t.ex. att göra förfrågningar och beställningar, ta emot leveranser, hantera fakturor och betalningar, samt att hantera samarbeten.

Kategorier av personuppgifter
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer).
 • Yrkestitel.
Från vilka källor hämtar vi personuppgifter?

Leverantörer och samarbetspartners samt deras representanter samt representanter från kunder.

Laglig grund: Berättigat intresse.

Byrån har ett berättigat intresse av att behandla de personuppgifter som är nödvändiga för att kommunicera med kontaktpersoner hos leverantörer och samarbetspartners.

Automatiserat beslutsfattande

Denna behandling innebär inte att beslut fattas på basis av automatiserad behandling av personuppgifter.

Lagringsperiod

Till dess att vi erhållit information om att kontaktpersonen slutat eller bytt kontaktuppgifter.

Personuppgifter, nödvändiga för hantering för uppfyllande av Byråns rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut (exempelvis Bokföringslagen) sparas på grund av rättsliga förpliktelser till dess leverans och betalning genomförts och under en period av upp till ytterligare 7 år.

2.3 – Arbetssökande

→ Ändamål: För att administrera en rekryteringsprocess.

Behandlingar som utförs

I detta omfattas t.ex. att granska ansökan och kommunicera med ansökanden.

Kategorier av personuppgifter
 • Namn.
 • Adress.
 • Personnummer.
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer).
 • Identitetshandlingar.
 • Upplysningar om arbetssökande prestationer och tidigare arbetslivserfarenheter.
Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

Arbetssökande och arbetssökandes tidigare arbetsgivare/referenser.

Laglig grund

Fram till att tjänsten tillsätts: fullgörande av avtal.

Efter att tjänsten har tillsatts: intresseavvägning (eller samtycke).

Automatiserat beslutsfattande

Denna behandling innebär inte att beslut fattas på basis av automatiserad behandling av personuppgifter.

Lagringsperiod

pp till två år från det att tjänsten har blivit tillsatt. Efter avslutad rekrytering arkiveras uppgifterna för att kunna användas vid ett eventuellt överklagande av rekryteringen enligt till exempel diskrimineringslagstiftningen. När möjligheten att överklaga inte längre finns, kommer informationen att förstöras.

2.4 – Person i bild

→ Ändamål: För att tillhandahålla våra tjänster till kunder.

Behandlingar som utförs

I detta omfattas t.ex. att behandla personuppgifter på modeller som fotas/filmas/agerar på uppdrag för Byråns kunder. För personer i bilder levererade av bildbyrå hanteras inga personuppgifter.

Kategorier av personuppgifter
 • Namn.
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer).
 • Bild.
 • Uppgifter för arvodesutbetalning
Från vilka källor hämtar vi personuppgifter?

Modell, modellagentur eller referens.

Laglig grund

Fullgörande av avtal.

Automatiserat beslutsfattande

Denna behandling innebär inte att beslut fattas på basis av automatiserad behandling av personuppgifter.

Lagringsperiod

Sparas under bestående avtalsförhållande med kunden, eller så länge som krävs för uppfyllande av Byråns rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut (exempelvis Bokföringslagen) på grund av rättsliga förpliktelser tills dess leverans och betalning genomförts och i en period av upp till ytterligare 7 år.

2.5 – Webbplatsbesökare

→ Ändamål: Att ha möjligheten att utveckla våra tjänster baserat på hur våra användare interagerar med de olika delarna av vår webbplats. Vi vill även marknadsföra oss till webbplatsbesökare som är potentiella kunder. Informationen som samlas in är icke-identifierande information tills dess att ett formulär är ifyllt.

Behandlingar som utförs

I detta omfattas t.ex. remarketing på externa plattformar och användande av analysverktyg.

Kategorier av personuppgifter
 • Cookies.
 • Web-beacons/pixeletiketter.

Vid inskickat formulär på webbplatsen för att kontakta oss eller prenumerera på vårt nyhetsbrev behandlar vi dessutom:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer).
 • Din aktivitet på vår webbplats
Från vilka källor hämtar vi personuppgifter?

Webbplatsbesökare och annonsörer.

Webbplatsens formulär.

Laglig grund

Samtycke och/eller berättigat intresse att marknadsföra våra tjänster till dig.

Automatiserat beslutsfattande

Denna behandling innebär inte att beslut fattas på basis av automatiserad behandling av personuppgifter.

Lagringsperiod

Vår webbplats använder två sorters cookies (kakor).

Den ena är en sessionskaka som sparas tillfälligt under ditt besök på webbplatsen. Kakan försvinner när du stänger webbläsaren.

Den andra sortens kaka lagras i din dator en längre tid och återanvänds vid ditt nästa besök på webbplatsen eller vid besök på andra hemsidor. Du kan ta bort dessa kakor från din webbläsare. Läs mer om vår behandling av kakor och hur du tar bort dessa.

3. Mottagare av personuppgifter och överföringar utanför EU/EES

Vi kan som personuppgiftsansvarig uppdra åt en partner eller leverantör att utföra den behandling som har specificerats ovan, t.ex. it-leverantörer, leverantörer av analysverktyg, annonsörer m.m. Sådan behandling kommer inte att ske för annat ändamål än vad som angivits. Vissa partners och leverantörer kan ha en del av sin verksamhet i länder utanför EU/EES (ett s.k. tredje land). Överföring sker endast till sådana länder som enligt EU-kommissionen har en adekvat skyddsnivå eller att leverantören innehar ett rättsligt bindande och verkställbart instrument som garanterar uppgifternas säkerhet.

4. Dina rättigheter som registrerad

Du äger rätt att: begära information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och du kan begära en kopia av dessa (registerutdrag), få felaktiga personuppgifter korrigerade och du kan i vissa fall be oss att radera dina personuppgifter, invända mot att vissa personuppgifter om dig behandlas samt begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, få de personuppgifter som du lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (rätt till dataportabilitet), om behandlingen grundar sig på samtycke närsomhelst återkalla detta, och om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter kan du göra en anmälan till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

Du kan när som helst maila ansvarig och få ut, radera eller begränsa behandlingen av dina personuppgifter (kontaktinformation hittas nedan). Vänligen notera att om du begär att vi begränsar behandlingen av eller raderar dina personuppgifter kan det innebära att vi inte kommer att kunna tillhandahålla Tjänsten till dig.

5. Skyddet för Personuppgifter

Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda Personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse. För att säkerställa att Personuppgifter behandlas på ett säkert och konfidentiellt sätt använder vi oss av lösenord, krypterade anslutningar och så ofta vi har möjlighet: tvåvägsverifiering. Kontakt utifrån med lokala servrar sker endast via lösenordsskyddade VPN tunnlar. Alla externa system där personuppgifter kan förekomma är skyddade mot intrång enligt branschstandard.

Våra medarbetare och leverantörer är bundna av sekretessavtal och är skyldiga att följa våra regler för informations- och it-säkerhet, denna personuppgiftspolicy och andra interna föreskrifter som ytterligare reglerar behandlingen av personuppgifter.

6. Ändringar i denna personuppgiftspolicy

Byrån förbehåller sig rätten att revidera denna Personuppgiftspolicy vid behov. Datumet för den senaste ändringen anges i slutet av Personuppgiftspolicyn. Om Byrån gör några ändringar i Personuppgiftspolicyn kommer Byrån att publicera dessa ändringar i nyhetsflödet på hemsidan. Du rekommenderas därför att läsa denna Personuppgiftspolicy regelbundet för att uppmärksamma eventuella ändringar. Om Byrån ändrar Personuppgiftspolicyn på ett sätt som väsentligt skiljer sig från vad som angavs när Medarbetarens samtycke samlades in, kommer Byrån att underrätta om dessa förändringar och vid behov inhämta ett nytt samtycke till Byråns personuppgiftsbehandling.

7. Kontaktinformation

Vid frågor om vår Personuppgiftspolicy eller angående vår behandling, kontakta:

Right Thing united AB, org. nr. 556537-8816
Malin Berggren
Kungsgatan 48A
411 15 Göteborg
031-16 14 12
malin.berggren@rightthing.se

Personuppgiftspolicyn antogs den 180605

Håll dig uppdaterad.

Skriv upp dig och få vårat nyhetsbrev.

Dina personuppgifter är jättefina. Därför håller vi dom i säkert förvar. Genom att skicka in detta formulär godkänner du vår personuppgiftspolicy.

Våra senaste nyheter

Mardi Gras Digital och Right Thing united går ihop.

1 mars, 2022
På själva fettisdagen, mardi gras, meddelar digitalbyrån Mardi Gras Digital att de går samman med kommunikationsbyrån Right Thing united för att tillsammans bilda en av Göteborgs större digitala kommunikationsbyråer, med dryga trettiotalet medarbetare. Bakom satsningen står ägarna, familjerna Jönsson och Ragnarsson via sina bolag Vätterleden Invest AB och Briscole AB. Den nya byråns namn blir Mardi Gras Digital. Mardi Gras Digital är med start i dag en fullservicebyrå inom strategisk digital kommunikation. Att de två byråerna går samman är ingen slump. Samarbetet började redan då de blev systerbyråer i december 2020. Nu tar de alltså steget fullt ut och går samman till ett större, starkare Mardi Gras Digital som kan erbjuda allt det som en samtida kund behöver i fråga om kommunikation. “Som ägare till två fina byråer med varsin inriktning har vi insett att denna fusion gagnar oss alla. Vi ser långsiktigt på satsningen och är övertygade om att det finns ett stort behov av en ny, större fullservicebyrå i Göteborg, såväl för befintliga kunder som nya.”, säger Ulf Ragnarsson, Briscole AB. ”Tillsammans har vi ett fullserviceerbjudande som kan matcha samtidens behov av kompetens för att lösa ut det överflöd av affärspotentialer som dagens digitala arena erbjuder”, säger Martin Myhrman, vd Mardi Gras Digital. Efter sammanslagningen består Mardi Gras Digital av ett trettiotal utvecklare, designers och kommunikatörer med djup kompetens inom webb- och e-handelsutveckling, strategisk marknadskommunikation samt det breda ekosystem företag behöver förhålla sig till i vår digitala samtid. Kunder kommer att kunna utnyttja hela eller delar av erbjudandet utefter sina individuella behov, precis så som samarbetet ser ut med de kunder som byråerna redan jobbar med, däribland Jula-koncernen, Huski Wear, Ostindiefararen Götheborg, Gunnebo, Strivo, Lyreco och Jaktia. “Genom Mardi Gras får våra kunder tillgång till kompetens kring webb och e-handelsutveckling vilket kommer vara avgörande för marknadskommunikationens kraft framåt. Vi ser fram emot att kunna tillsammans fortsätta utveckla vårt erbjudande!” – Henrik Björklund, Right Thing United Vid frågor kontakta Martin Myhrman, vd Mardi Gras Digital martin.myhrman@mardigras.digital 0709 48 64 79 Om Mardi Gras Digital Mardi Gras Digital är en fullservicebyrå inom strategisk digital kommunikation. Erbjudandet omfattar såväl tekniska lösningar för webb och e-handel, som kreativt innehåll, smarta medieköp och varumärkesutveckling – där allt tar avstamp i grundlig undersökning och analys. Mardi Gras Digital-teamet är ett gäng kreatörer, utvecklare och strateger med det gemensamma målet att ta kundens affär så långt det bara går.

Marknadsföringsskitsnack – Topp 10*.

20 januari, 2022
Hur kunde jag missa detta? Mark Ritson är ju lite av en husgud för mig. Han är vårdslös och rolig i sitt tal och extremt tydlig och vetenskaplig i sina rekommendationer. I november 2020 sammanställde han The ultimate marketing bullshit top 10 list i en artikel på Marketing Week. Artikeln är som alltid välskriven och han slår ned på ett antal punkter som han betraktar som extremt skitsnack. Han viktar det utifrån hur mycket skitsnack det är på en 10-gradig skala baserat på en 5-punktslista. Det multiplicerar han sen med hur stor skada “skitsnacket” har gjort i världen. Även det på en 10-gradig skala. På listan hittar vi allt från ett företag som har gjort pompösa kampanjer (men pga att de är företag inte fått så stor spridning) till Maslows behovstrappa, som beskrivs som helt värdelös (till och med av Maslow själv) och Seth Godins storytelling vilka båda har fått mycket stor spridning och enligt resonemanget gett stor skada. Det är ingen idé att jag försöker avkoda hela artikeln här. Jag ger dig istället rådet att läsa den. Ytterligare en av de tio på den initiala listan är Adidas VD med ett beslut att strypa varumärkesbyggande kommunikation på TV till förmån enbart digital (kortsiktig aktiverande?) kommunikation. Här hittar du även Simon Peels (Snr. Director Global Media – Adidas) nästan smärtsamt ärliga dragning på EFF Week om deras tillkortakommanden pga att ha varit alltför kortsiktiga. Kikar du på den så är det 17 väl spenderade minuter. Det är oerhört intressant att notera att de menar att 65% av kortsiktig försäljning kan attribueras till varumärkesbyggande (långsiktig) marknadsföring. Jag antar att 60/40-regeln lever och frodas. Det som hänt sedan dess (det var ju ca ett år sedan) är att Marketing Weeks läsare har lyckats med konststycket att få Mark Ritson att ändra åsikt och upprätta en ny lista som publicerades i en artikel i april 2021. I denna artikel finns även en presentation i filmformat. Den är ca 1 timma lång och värd varje minut (trots dåligt ljud och bristfällig bildkvalitet). Denna gång har Simon Sinek och hans Golden Circle smugit sig in på listan. Jag har ofta använt mig av denna modell och jag tycker den har fyllt en viktig funktion. Men jag har lika ofta tänkt att många företag har svårt att ens upprätthålla kännedom i sin målgrupp och förklara VAD de gör. Att då fundera över och försöka kommunicera VARFÖR man gör det man gör kan kännas både bortkastat och meningslöst. Nike och deras ”Just Do It” används ofta som exempel på ett företag som framgångsrikt kommunicerat sitt VARFÖR. Ett tydligt VARFÖR som ger dem konkurrensfördelar. Ja! Men Nike har kanske en 100%-ig varumärkeskännedom i sin målgrupp som dessutom vet vad de erbjuder. Då kanske det är relevant att fråga sig varför finns vi (?) och försöka kommunicera det. Men hur många industriföretag som har obefintlig varumärkeskännedom och likaledes mycket låg insikt om vad de erbjuder men som ändå lagt tid och resurser på att fundera över VARFÖR de finns

Analytisk kommunikationsrådgivare

22 november, 2021
Right Thing united behöver bli fler och söker därför en konsult till en omväxlande och spännande roll. Vi hjälper företag utveckla sina affärer med kommunikation som huvudsakligt verktyg. Våra rekommendationer, strategiska såväl som taktiska, bygger på data. Det innebär att insamla, analysera, förädla och presentera data som underlag för beslut är en viktig del av vår verksamhet – det är här du kommer in. Din uppgift är att ta fram, analysera och skapa förståelse för den omvärld, den marknad och den konkurrens som våra kunder möter. Målet är att ge underlag till strategiska beslut och vägval åt våra kunder, att rådge helt enkelt. Konkret innebär det att till exempel lägga upp och skapa strukturer för hur data hämtas in. Det kan vara att genomföra studier men i stor utsträckning också att samla in, analysera och tolka redan existerande data från olika källor. Utifrån det arbetet skapa mer eller mindre omfattande beslutsunderlag, textbaserade rapporter såväl som exempelvis diagram till presentationer. Och att sedan presentera för såväl en tvärfunktionell arbetsgrupp internt som för kunden. Ena dagen kan det vara att göra djupintervjuer, nästa dag analysera material, och dagen därpå stå inför en ledningsgrupp hos en kund och presentera slutsatser. Bakgrund Vi är övertygade om att du har en högskoleutbildning inom marknadsföring, kommunikation, beteendevetenskap, ekonomi eller liknande. Vi vill dessutom att du har några års yrkeserfarenhet, från kanske en marknadsavdelning eller från ett arbete med marknadsundersökningar. Men det kan också vara annat konsultföretag där du jobbat med databaserade insikter. Du behöver vara van och trygg i att jobba självständigt. Kompetens/erfarenhet Tala och skriva flytande svenska och engelska. God kommunikativ förmåga i både i tal och skrift Helst erfarenhet av program för dataanalys som exempelvis Tableau eller annat Goda kunskaper i Excel/Google Sheet Praktisk erfarenhet av kvalitativ- och/eller kvantitativ marknadsundersökning/datainsamling Förmåga till att se helhet och att kunna bryta ner den i detaljer Personlighet Du är analytisk och gillar att gräva efter, hitta och förklara samband. Konsultrollen kräver samtidigt att du är utåtriktad, social, nyfiken och orädd. Du kommer jobba med tvärfunktionella team med strateger, kreatörer och utvecklare. Det ställer krav på oss alla att vara prestigelösa och målinriktade mot vad som är den bästa rekommendationen och lösningen för kunden i den givna situationen. Jobbet är omväxlande och styrt av projekt och därmed av deadlines, det behöver du gilla. Nyfiken? Vill du veta mer? Skicka ett mail till vår VD för Right Thing united: Henrik på henrik.bjorklund@rightthing.se. Ansökan vill vi ha på LinkedIn. Vi ser fram emot att få höra från dig! Om Right Thing united På kommunikationsbyrån Right Thing united drivs vi av att lära oss så mycket som möjligt om vår omvärld och hur vi kan påverka den med kommunikation. Så att när vi råder våra kunder alltid kan göra det på basis av kunskap. För ändamålet har vi tillsammans med vår syster Mardi Gras.Digital idag samlat ett fyrtiotal nyfikna specialister inom allt ifrån varumärkesstrategi och reklamkreation till content marketing, sociala medier och e-handelsutveckling. Vår mediebyrå planerar, optimerar och följer upp våra

Vem är det som är kreatör, egentligen?

4 november, 2021
Kreatörsrollerna på vilken byrå som helst brukar räknas som centrala för överlevnaden. Utan bra idéer går en byrå under. Det är en tradition som har gällt i Sverige och andra delar av världen sedan den kreativa revolutionen ägde rum för 60 år sen*. Men borde den gälla fortfarande? Reklamens revolutioner Absolut! Men frågan är för enkelt ställd. Efter den kreativa revolutionen har vi haft ännu en revolution: den digitala. Konsekvenserna av den är omfattande och leder oss in på något spännande. Vem är egentligen mest lämpad att komma med idéer som inte bara är kreativt intressanta utan också fungerar i alla de nya sammanhang som den digitala revolutionen har lett fram till? Väldigt länge var det väldigt enkelt att föreställa sig hur en idé skulle te sig ute i en verklighet som i princip bestod av en massa print och ibland lite film. Nu då? Ja, nu är det betydligt mer komplext, och var och en som ger sig på att försöka lista alla tänkbara kanaler där en kommersiell kampanj kan drivas – kommer att misslyckas. Det beror helt enkelt på att eftersom när den listan till sist är komplett, har det ändå hunnit tillkomma nya kanaler. Teknik- och datadriven marknadsföring är på allas läppar. Innebär det här att den mer traditionella kreativiteten är på väg ut, ner och bort? Nja, men de traditionella kreatörerna kan inte bara gå på i gamla hjulspår, för då åker de all världens väg. Möjligheter, hot och allt det där I en klassisk swot-analys kan vi se att det finns rätt härliga opportunities i allt detta nya. Låt allt som kan automatiseras automatiseras. Inse att det bara är skönt, men glöm inte bort att det även finns lite threats. Efter att det automatiserade grundjobbet har gjorts behövs nya sätt att kanalisera idéerna.** Reklam och marknadsföring konkurrerar numera med så många fler entiteter än bara annan reklam och marknadsföring. Tröttnar mottagaren på din instaannons? Då går hen inte vidare till en annan annons, kanske, utan börjar kolla på Youtube eller Netflix istället, eller vad det nu kan vara som ligger närmast till hands. Ett sätt att se på kreativitet i reklambranschen är pendeln. Objektiva fakta vs uppmärksamhetsskapande idéer. Däremellan kan vi tänka att pendeln rör sig. Alldeles just nu går det att se tecken på att pendeln svänger tillbaka mot kreativiteten, men då har den fått med sig data tillbaka***. Ja, kreativitet lönar sig – fortfarande En nästan förvånansvärt konstant sanning är den att kundens ROI alltid drivs av kreativitet. Den kund som lägger sina marknadsföringspengar på idédriven marknadsföring har helt enkelt större chanser att tjäna pengar****. Som ett brev på posten kommer nästa insikt: Oj, människorna vi försöker nå ut till har en massa annat för sig än att kolla på våra annonser. Bäst att vi gör så korta klipp vi någonsin kan. Ja … men kanske ändå inte? Visst, vi är i händerna på plattformarna, som dikterar villkoren för hur långa annonser vi kan visa. Men någonstans på vägen mot det allt kortare,

Vad var det vi sa?

6 oktober, 2021
I april 2020, i början av covid-pandemin, såg vi ett välkänt mönster av att många företag minskade eller helt och hållet ströp sin marknadsbudget i den väntade lågkonjunkturen (som i viss mån och beroende av bransch, såhär i efterhand, nästintill har uteblivit). Som en respons på det skrev min kollega Henrik Björklund en artikel som vi publicerade. Om vi får säga det själva, en försiktigt formulerad artikel med tydliga skäl MOT att skära i marknadsbudgeten. Vi länkade till en artikel i Harvard Business Review från 2009 som konstaterade att ytterligare en lågkonjunktur (Finanskrisen 2007/08) var ett bevis för att det. Som vi sa i vår artikel våren 2020 “Det finns studier ända tillbaka till 1900-talets början som understödjer detta tänket. Ett av de mest klassiska exemplen är Kellogg’s som under 1930-talets Stora Depression sprang om sin konkurrent Post Cereals (Har du ens hört det namnet!).” Nu är det 1,5 år senare och bevisen börjar dyka upp även denna gång. Mark Ritson* skriver i en artikel på Marketing Week att Coca-Cola minskade sin marknadsinvestering och har följaktligen minskat sin nettoomsättning med 11%. Konsekvenserna av denna minskning kommer de antagligen få dras med länge eftersom minskningen av marknadsföring även inbegriper varumärkesbyggande. Det vill säga, deras försäljning på lång sikt. Detta resulterade även i en uppgång för Pepsi som bibehöll sin marknadsinvestering. För som vi alla vet är SOV>SOM lika med tillväxt. Och om den största konkurrenten stryper sin marknadsbudget får man ju per automatik större Share of Voice. Procter & Gamble bibehöll även de sin marknadsbudget. Beslutet presenterades inte av deras CMO utan av deras CFO Jon Moeller som nu är tillträdande CEO. P&G rapporterar en nettoomsättningstillväxt på 5%. Ska jag vara ärlig vet jag inte hur stor deras marknadsbudget är/var. Men enligt Statista var deras nettoomsättning 2019 67,7 miljarder dollar. 5% av det är 3.385 miljarder dollar. Omräknat i svenska kronor är det ca 30 miljarder SEK! Utöver pengarna har de dessutom nu en ännu starkare marknadsposition. En marknadsposition som i sig är extremt värdefull. Detta är nogsamt beskrivet i boken How Brands Grow av Byron Sharp från Ehrenberg-Bass Institute. Och lustigt nog har även de skrivit en artikel i Marketing Week om vilken negativ effekt det har varumärkesmässigt att strypa sin marknadsbudget (i lågkonjunktur). Det de konstaterar är bland annat att stora företag lider mindre av konsekvenserna än medelstora och framför allt små. Nu var det antagligen många svenska företag som ströp sina marknadsbudgetar för att de helt enkelt var tvungna. Man hade inga pengar och skulle inte överleva utan att spara. Men många företag, både i Sverige och världen över, har helt enkelt panikreagerat och dragit för snabbt i nödbromsen vilket indikeras av Gartner CMO spend report 2021 som ser nästan en halvering av den genomsnittliga marknadsbudgeten 2020 till 2021. Många som kunde ha ökat sin omsättning och marknadsandel kommer minska. Och många kommer få skörda de bittra frukterna av sina beslut lång tid framöver både i försäljning på kort sikt och försäljning relaterad till varumärke på lång sikt.

Boktips för semestern

23 juni, 2021
Dags för semester men även för en uppfräschad version av vår nu något föråldrade artikel om böckerna du borde läsa, som skrevs 2018. Här har vi samlat ett antal guldkorn som folket på byrån (och systerbyrån!) har läst och rekommenderar er andra att läsa. Med fördel i hängmattan eller på en solstol vid närmsta strand eller klipphäll. Tipsen består av en härlig mix av romaner, krim, sci-fi, facklitteratur och skönlitteratur. Det finns något för alla helt enkelt! How to do nothing Resisting the attention economy Vår marketing & web strategist Mia har nyligen läst ut boken “How to do nothing – Resisting the attention economy” av Jenny Odell. Boken handlar om hur människor idag tenderar att ha ett behov av att ständigt prestera och vara uppkopplade. Sociala medier och andra kanaler slåss allihopa om vår uppmärksamhet. Hur pass medvetna är vi egentligen om ifall vi aktivt har valt att lägga vår uppmärksamhet på något, eller att något bara har tagit vår uppmärksamhet? Hur vore det att för omväxlings skull inte göra någonting alls? Och vad gör man egentligen, när man inte gör något alls? Jenny drar intressanta paralleller till historiska händelser, konstnärliga experiment och sin egen vardag som ger läsaren nya perspektiv på just detta ämne. Hon blottlägger hur samhället som stort har normaliserat att vi ständigt måste göra något, och hur udda det upplevs att emellanåt inte göra något alls. Boken bjuder på många tankeställare som har resulterat i att Mia både har börjat fågelskåda och botanisera i växtriket. Ja ni läste rätt. Läs boken om ni också känner att det lätt blir lite mycket skärmtid och distraktioner på dagarna. Här kommer ni att hitta botemedlet. Köp boken här. Feminists Don’t Wear Pink (and other lies): Amazing women on what the F word means to them Innehåll är lite av Matildas specialitet, och det bästa sättet att bredda sitt perspektiv är att läsa mängder med personers vinklar på samma sak. I Scarlett Curtis antologi från 2018 samlade organisationen Girl Up ihop 52 anekdoter, berättelser, tankar och kåserier på ämnet feminism från kända namn som: Saoirse Ronan • Emma Watson • Jameela Jamil • Kat Dennings • Keira Knightley • A • Jodie Whittaker • Whitney Wolfe Herd • Evanna Lynch • Chimwemwe Chiweza • Alison Sudol • Lolly Adefope • Elyse Fox • Charlie Craggs • Alaa Murabit • Trisha Shetty • Tapiwa Maoni • Amy Trigg • Tanya Burr • Karen Gillan • Swati Sharma • Emi Mahmoud • Gemma Arterton • Skai Jackson • Nimco Ali • Amika George • Perfekt bok för dig som bara vill bära med dig en bok, men inte orkar följa en längre historia utan föredrar kortare berättelser per kapitel! Kan köpas på Amazon. Paradiset ligger under mammas fötter När innehåll och bra kommunikation är en grej man gillar så kan man ju inte nöja sig med ett boktips, så vår marketing & media strategist Matilda kommer här med ett till! Nämligen inget annat än Gina Dirawis debutroman. Rosad och välkomnad med