Personuppgiftspolicy

För att du har världens bästa personuppgifter.

Denna personuppgiftspolicy uppdaterades den 14 juni 2018.

1. Inledning

Right Thing united AB med dotterbolag, org. nr. 556537-8816 (nedan ”Byrån”) är personuppgiftsansvarig för den behandling som sker avseende dina personuppgifter i samband med att du besöker vår webbplats, samt i övriga sammanhang där vi har kontakt med dig.

Byrån ansvarar därmed för att se till att alla personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Den här personuppgiftspolicyn beskriver Byråns behandling av personuppgifter, och finns till för att du ska känna dig trygg med att Byrån hanterar dina uppgifter i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Inom ramen för Byråns verksamhet kan det förekomma personuppgifter som avser t.ex. för- och efternamn, telefonnummer, adress, postnummer, e-postadress m.m.

Saknar du svar på någon fråga får du gärna höra av dig. Information om hur du kontaktar oss finns under rubriken ”Kontaktinformation” nedan.

2. Varför vi behandlar personuppgifter, den lagliga grunden, vilka personuppgifter vi behandlar och lagringsperioden

2.1 – Kunder eller kunders representanter, samt potentiella kunder

→ Ändamål: För att kunna hantera beställningar/köp av kunder, samt bemöta förfrågningar av potentiella kunder/delta i upphandlingar och pitcher.

Behandlingar som utförs

Vi hanterar kontaktuppgifter för att kunna utföra en beställning gjord av en kund. Där kontaktuppgifter används ingår exempelvis att vi måste kunna hålla löpande kontakt med kundens kontaktpersoner via olika kontaktytor (telefon, mail, chatt, videokonferens eller liknande). Personuppgifter behövs också för att hantera offerter, leveranser (inklusive hantering av fraktsedlar, avisering och kontakter rörande leveransen), identifikation av kunder, hantering av betalning, adresskontroll mot upplysningsföretag samt hantering av reklamations- och garantiärenden.

Kategorier av personuppgifter
 • Organisationsnummer.
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer).
 • Betalningsinformation.
 • Köpinformation (t.ex. vilken tjänst som har beställts samt produktionsuppföljning).
Från vilka källor hämtar vi personuppgifter?

Kund, potentiell kund, kunders representanter, referenser, upplysningsföretag.

Laglig grund: Fullgörande av avtal

Denna insamling av personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt avtal. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi kan behöva avsäga oss uppdraget.

Automatiserat beslutsfattande

Vår behandling av personuppgifter innebär inte att beslut fattas på basis av automatiserad behandling av personuppgifter.

Lagringsperiod

Personuppgifterna sparas till dess att leveransen har genomförts (inklusive betalning) och för en tid om 36 månader därefter i syfte att kunna hantera eventuella reklamations- och garantiärenden eller tilläggsbeställningar.

Personuppgifter, nödvändiga för hantering för uppfyllande av Byråns rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut (exempelvis Bokföringslagen) sparas på grund av rättsliga förpliktelser till dess leverans och betalning genomförts och under en period av upp till ytterligare 7 år.

→ Ändamål: För att kunna fullgöra företagets rättsliga förpliktelser vid köp av vara eller tjänst.

Behandlingar som utförs

Detta omfattar behandlingar för nödvändig hantering för uppfyllande av företagets rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut (t.ex. bokföringslagen).
Kategorier av personuppgifter

 • Organisationsnummer.
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer).
 • Betalningshistorik.
 • Betalningsinformation.
Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

Kund eller kundens representant.

Laglig grund

Rättslig förpliktelse.

Automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering

Denna behandling innebär inte att beslut fattas på basis av automatiserad behandling av personuppgifter.

Lagringsperiod

Till dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och för en tid om upp till 7 år därefter.

→ Ändamål: För marknadsföring

Behandlingar som utförs

Vi hanterar kontaktuppgifter för att kunna marknadsföra Byrån via postala utskick, e-postutskick (för exempelvis utskick av nyhetsbrev och inbjudningar till events) eller riktad digital annonsering.

Kategorier av personuppgifter
 • Namn.
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer).
 • Yrkestitel.
 • Arbetsgivare.
Från vilka källor hämtar vi personuppgifterna?

Kunder eller kunders representanter samt potentiella kunder eller potentiella kunders representanter.

Laglig grund: Samtycke och berättigat intresse

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt intresse av att marknadsföra våra produkter och tjänster till våra kunder/potentiella kunder.

Automatiserat beslutsfattande

Vår behandling av personuppgifter innebär inte att beslut fattas på basis av automatiserad behandling av personuppgifter.

Lagringsperiod

Personuppgifterna för befintliga kunder eller kunders representanter sparas så länge som vi bedömer att de är intresserade av att ta emot utskicken, vilket innebär så länge som de är kund till oss, annars senast två år från sin senaste aktivitet till följd av vår marknadsföring. Längre tid kan gälla efter samtycke. Personuppgifterna för potentiella kunder sparas så länge som vi bedömer att de kan vara intresserade av att ta emot utskicken, vilket normalt sett innebär ett år från deras senaste aktivitet till följd av vår marknadsföring. Längre tid kan gälla efter samtycke.

2.2 – Leverantörer och samarbetspartners

→ Ändamål: För att kommunicera med kontaktpersoner hos leverantörer och samarbetspartners samt potentiella leverantörer och samarbetspartners.

Behandlingar som utförs

I detta omfattas t.ex. att göra förfrågningar och beställningar, ta emot leveranser, hantera fakturor och betalningar, samt att hantera samarbeten.

Kategorier av personuppgifter
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer).
 • Yrkestitel.
Från vilka källor hämtar vi personuppgifter?

Leverantörer och samarbetspartners samt deras representanter samt representanter från kunder.

Laglig grund: Berättigat intresse.

Byrån har ett berättigat intresse av att behandla de personuppgifter som är nödvändiga för att kommunicera med kontaktpersoner hos leverantörer och samarbetspartners.

Automatiserat beslutsfattande

Denna behandling innebär inte att beslut fattas på basis av automatiserad behandling av personuppgifter.

Lagringsperiod

Till dess att vi erhållit information om att kontaktpersonen slutat eller bytt kontaktuppgifter.

Personuppgifter, nödvändiga för hantering för uppfyllande av Byråns rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut (exempelvis Bokföringslagen) sparas på grund av rättsliga förpliktelser till dess leverans och betalning genomförts och under en period av upp till ytterligare 7 år.

2.3 – Arbetssökande

→ Ändamål: För att administrera en rekryteringsprocess.

Behandlingar som utförs

I detta omfattas t.ex. att granska ansökan och kommunicera med ansökanden.

Kategorier av personuppgifter
 • Namn.
 • Adress.
 • Personnummer.
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer).
 • Identitetshandlingar.
 • Upplysningar om arbetssökande prestationer och tidigare arbetslivserfarenheter.
Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

Arbetssökande och arbetssökandes tidigare arbetsgivare/referenser.

Laglig grund

Fram till att tjänsten tillsätts: fullgörande av avtal.

Efter att tjänsten har tillsatts: intresseavvägning (eller samtycke).

Automatiserat beslutsfattande

Denna behandling innebär inte att beslut fattas på basis av automatiserad behandling av personuppgifter.

Lagringsperiod

pp till två år från det att tjänsten har blivit tillsatt. Efter avslutad rekrytering arkiveras uppgifterna för att kunna användas vid ett eventuellt överklagande av rekryteringen enligt till exempel diskrimineringslagstiftningen. När möjligheten att överklaga inte längre finns, kommer informationen att förstöras.

2.4 – Person i bild

→ Ändamål: För att tillhandahålla våra tjänster till kunder.

Behandlingar som utförs

I detta omfattas t.ex. att behandla personuppgifter på modeller som fotas/filmas/agerar på uppdrag för Byråns kunder. För personer i bilder levererade av bildbyrå hanteras inga personuppgifter.

Kategorier av personuppgifter
 • Namn.
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer).
 • Bild.
 • Uppgifter för arvodesutbetalning
Från vilka källor hämtar vi personuppgifter?

Modell, modellagentur eller referens.

Laglig grund

Fullgörande av avtal.

Automatiserat beslutsfattande

Denna behandling innebär inte att beslut fattas på basis av automatiserad behandling av personuppgifter.

Lagringsperiod

Sparas under bestående avtalsförhållande med kunden, eller så länge som krävs för uppfyllande av Byråns rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut (exempelvis Bokföringslagen) på grund av rättsliga förpliktelser tills dess leverans och betalning genomförts och i en period av upp till ytterligare 7 år.

2.5 – Webbplatsbesökare

→ Ändamål: Att ha möjligheten att utveckla våra tjänster baserat på hur våra användare interagerar med de olika delarna av vår webbplats. Vi vill även marknadsföra oss till webbplatsbesökare som är potentiella kunder. Informationen som samlas in är icke-identifierande information tills dess att ett formulär är ifyllt.

Behandlingar som utförs

I detta omfattas t.ex. remarketing på externa plattformar och användande av analysverktyg.

Kategorier av personuppgifter
 • Cookies.
 • Web-beacons/pixeletiketter.

Vid inskickat formulär på webbplatsen för att kontakta oss eller prenumerera på vårt nyhetsbrev behandlar vi dessutom:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer).
 • Din aktivitet på vår webbplats
Från vilka källor hämtar vi personuppgifter?

Webbplatsbesökare och annonsörer.

Webbplatsens formulär.

Laglig grund

Samtycke och/eller berättigat intresse att marknadsföra våra tjänster till dig.

Automatiserat beslutsfattande

Denna behandling innebär inte att beslut fattas på basis av automatiserad behandling av personuppgifter.

Lagringsperiod

Vår webbplats använder två sorters cookies (kakor).

Den ena är en sessionskaka som sparas tillfälligt under ditt besök på webbplatsen. Kakan försvinner när du stänger webbläsaren.

Den andra sortens kaka lagras i din dator en längre tid och återanvänds vid ditt nästa besök på webbplatsen eller vid besök på andra hemsidor. Du kan ta bort dessa kakor från din webbläsare. Läs mer om vår behandling av kakor och hur du tar bort dessa.

3. Mottagare av personuppgifter och överföringar utanför EU/EES

Vi kan som personuppgiftsansvarig uppdra åt en partner eller leverantör att utföra den behandling som har specificerats ovan, t.ex. it-leverantörer, leverantörer av analysverktyg, annonsörer m.m. Sådan behandling kommer inte att ske för annat ändamål än vad som angivits. Vissa partners och leverantörer kan ha en del av sin verksamhet i länder utanför EU/EES (ett s.k. tredje land). Överföring sker endast till sådana länder som enligt EU-kommissionen har en adekvat skyddsnivå eller att leverantören innehar ett rättsligt bindande och verkställbart instrument som garanterar uppgifternas säkerhet.

4. Dina rättigheter som registrerad

Du äger rätt att: begära information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och du kan begära en kopia av dessa (registerutdrag), få felaktiga personuppgifter korrigerade och du kan i vissa fall be oss att radera dina personuppgifter, invända mot att vissa personuppgifter om dig behandlas samt begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, få de personuppgifter som du lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (rätt till dataportabilitet), om behandlingen grundar sig på samtycke närsomhelst återkalla detta, och om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter kan du göra en anmälan till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

Du kan när som helst maila ansvarig och få ut, radera eller begränsa behandlingen av dina personuppgifter (kontaktinformation hittas nedan). Vänligen notera att om du begär att vi begränsar behandlingen av eller raderar dina personuppgifter kan det innebära att vi inte kommer att kunna tillhandahålla Tjänsten till dig.

5. Skyddet för Personuppgifter

Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda Personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse. För att säkerställa att Personuppgifter behandlas på ett säkert och konfidentiellt sätt använder vi oss av lösenord, krypterade anslutningar och så ofta vi har möjlighet: tvåvägsverifiering. Kontakt utifrån med lokala servrar sker endast via lösenordsskyddade VPN tunnlar. Alla externa system där personuppgifter kan förekomma är skyddade mot intrång enligt branschstandard.

Våra medarbetare och leverantörer är bundna av sekretessavtal och är skyldiga att följa våra regler för informations- och it-säkerhet, denna personuppgiftspolicy och andra interna föreskrifter som ytterligare reglerar behandlingen av personuppgifter.

6. Ändringar i denna personuppgiftspolicy

Byrån förbehåller sig rätten att revidera denna Personuppgiftspolicy vid behov. Datumet för den senaste ändringen anges i slutet av Personuppgiftspolicyn. Om Byrån gör några ändringar i Personuppgiftspolicyn kommer Byrån att publicera dessa ändringar i nyhetsflödet på hemsidan. Du rekommenderas därför att läsa denna Personuppgiftspolicy regelbundet för att uppmärksamma eventuella ändringar. Om Byrån ändrar Personuppgiftspolicyn på ett sätt som väsentligt skiljer sig från vad som angavs när Medarbetarens samtycke samlades in, kommer Byrån att underrätta om dessa förändringar och vid behov inhämta ett nytt samtycke till Byråns personuppgiftsbehandling.

7. Kontaktinformation

Vid frågor om vår Personuppgiftspolicy eller angående vår behandling, kontakta:

Right Thing united AB, org. nr. 556537-8816
Malin Berggren
Kungsgatan 48A
411 15 Göteborg
031-16 14 12
malin.berggren@rightthing.se

Personuppgiftspolicyn antogs den 180605

Håll dig uppdaterad.

Skriv upp dig och få vårat nyhetsbrev.

Dina personuppgifter är jättefina. Därför håller vi dom i säkert förvar. Genom att skicka in detta formulär godkänner du vår personuppgiftspolicy.

Våra senaste nyheter

Kampanjer drivna av data.

13 augusti, 2018
Data som bränsle för marknads- och säljdrivande kommunikation är högaktuellt. Våren 2018 går till historien inom området av flera orsaker, bland annat GDPR och dataläckage som i fallet med Facebook och Cambridge Analytica. Sannolikt blir detta starten på att företag och organisationer på riktigt börjar nyttja data för sina egna kommunikationsprocesser. Höstens första Kunskapsfrukost inträffar tisdagen 11 september och vi sätter då spotlighten på data och hur du som marknadsförare på riktigt kan börja strukturera och nyttja den för att bygga kundupplevelser i världsklass. Data genereras alltid: ta vara på den. Varje dag genereras mängder med data i dina kanaler, både analoga och digitala. Nya prospects hittar in i din fysiska butik eller webbplats, några köper, andra tittar bara runt och vissa lämnar innan de ens hunnit läsa första meningen eller sett en produkt. Gemensamt är att alla lämnar spår som går att mäta, analysera och dra slutsater av. Mängder med data genereras, data som går att använda både traditionellt och automatiskt. Enligt en rapport från Google så är det inte ovanligt med över 900 digitala kontaktpunkter från en bilköpare hos en bilhandlare innan de beslutar sig för att lägga ordern på bilen. 900 touchpoints med mängder av information att nyttja, inte bara för att analysera dina marknads- och säljdrivande aktiviteter, utan också för att optimera dem med personaliserat innehåll. Marketing Automation Specialist Morgonens talare är Niklas Gustavsson, specialist inom datadriven marknadsföring och en av grundarna till Skandinaviens första utbildning till Marketing Automation Specialist. Niklas har jobbat som konsult inom området i flertalet år, bland annat åt företag som TUI (f.d. Fritidsresor), OBOS Koncernen och Skistar, och har även varit en populär föreläsare på bl.a. IHM Business School. Under Kunskapsfrukosten kommer Niklas att ta oss med oss på en resa från strategi till taktiska verktyg med servicedesign, kundresor och Marketing Technology Landscape som hållpunkter. Du som är marknadschef, försäljningschef, vd eller har en betydande roll för ditt företags marknadsföring kommer att få insikt i betydelsen av att äga sin data. Varför en CDP alltid slår ett CRM. Och vad det är för skillnad på en DMP och en … DMP! Morgonens event är gratis, vi bjuder på både kunskapen och frukosten. Vi har ett begränsat antal platser och förväntar oss ett stort intresse, så vänta inte med anmälan för länge. Sista anmälningsdag är måndag 3 september. Är du nyfiken på hur det såg ut på vår senaste Kunskapsfrukost, ta en titt här! Om du har några funderingar eller frågor är du hjärtligt välkommen att kontakta oss.

Varför går din e‑handel inte bra?

19 juni, 2018
Varför går Fritidsfabriken (Revolution Race) från en omsättning på 5 mkr till 110 mkr med 38 miljoner i vinst på fyra år? Hur kan Daniel Wellington på samma tid bygga upp en omsättning på drygt 2,1 miljarder med nästan 1 miljard i vinst? Företagen säljer fritidskläder respektive klockor så deras produkter är ju inte precis unika och nya på marknaden. Jag har inte det exakta svaret. Hade jag det så hade jag inte suttit här och skrivit. Men jag har vissa idéer om vad det kan bero på. Naturligtvis är sannolikheten stor att för varje framgångsrikt exempel som får husera i olika tidningar och på olika föreläsningar och branschsajter som det senaste undret så finns det ett antal mindre lyckade som vi aldrig hör talas om. Så det kanske är slumpen som avgör? Ja, tur är säkert en parameter i ekvationen men det kan inte vara allt. Jag tror att en viktig del i deras framgång är att de ser nya och fantastiska möjligheter som just det. Fantastiska, inte skrämmande eller obegripliga. Att de inte arbetar efter invanda och beprövade rutiner utan tar till sig alla möjligheter, dagens och gårdagens, med nyfikenhet och intresse. Att de inte har saker som de tidigare gjort och som måste väljas bort för att få möjlighet att göra det där nya. Här spelar Loss aversion (förlusträdsla) in. Loss aversion är en ekonomisk term som myntades av Amos Tversky och Daniel Kahneman som menar att vi som människor är mer benägna att försöka undvika en ekonomisk förlust än vi är benägna att försöka vinna en ekonomisk fördel. Företagshistorien är full av stora kända exempel på detta. Facit, Nokia, Kodak…Du har hört talas om casen. De är kända. Jättar som inte hänger med och får stora problem eller till och med går under med dunder och brak – för att de av olika anledningar inte tar till sig det nya. Det har sagts att de är så upptagna med att tjäna de gamla pengarna att de inte hinner tjäna de nya. Något liknande hände för övrigt på 60-talet i den bransch där jag själv arbetar. En liten paragraf i marknadsföringslagen togs bort, och plötsligt blev det fritt fram för den kreativa revolutionen – även i Sverige. Reklam-Sverige hade länge dominerats av stora byrånätverk som Gumaelius och Telegrambyrån. De levde på att förmedla medieutrymme mellan annonsörer och tidningar. När det nu blev möjligt för byråer att börja ta betalt för idéarbetet i stället, hängde de traditionella byråjättarna inte med i svängarna. Alla annonsörer som hade koll på vad som hände på andra platser i världen (läs: USA) ville inget hellre än att se vad svenska kreatörer kunde åstadkomma när de äntligen hade blivit befriade. Eftersom det visade sig att de kunde åstadkomma en hel del, flockades kunderna kring de nya, små utbrytarbyråerna som snart växte i samma takt som de gamla förtvinade – och dog. Samma sak pågår fast i mindre format i de flesta företag. Jag har som konsult förmånen att få titta in i många

Fyra steg till en bra kommunikations­idé.

8 juni, 2018
Det finns en mängd olika saker som gör en kommunicerande enhet (en annons, en film, en webbplats och liknande) bra. Själva hantverket i genomförandet, t.ex. Är annonsen väl typograferad? Är fotografierna bra? Är filmen välklippt, och så vidare. Vad är det som gör själva idén bakom kommunikationen bra? Jag har arbetat med kommunikation i över 30 år och har under tiden identifierat fyra steg som enligt mig är viktiga. Det finns naturligtvis fler men dessa är de grundläggande. Stegen ska följas i ordningen de presenteras nedan. 1. Det ska vara förankrat i kunden (den som kommunicerar). Det finns ingen anledning att kommunicera om det inte säger något om dig. Egentligen är det inte konstigare än så. Anledningen till att ämnet finns med här är att många kommunikationskonsulter hoppar över steg 1 i sin strävan att uppfylla steg 2 och 3. Man vill så gärna göra bra kommunikation att man glömmer huvudmålet, att säga något om kunden. Detta slutar inte sällan med att man gör en idé som står i vägen för det man vill kommunicera. 2. Det ska vara tillräckligt lite för att gå att kommunicera. Det här är en fråga om tekniska förutsättningar. Vi människor har smal bandbredd på vårt medvetande och kort koncentrationsförmåga. Jag hörde nyligen någon säga att ”Människor har samma relation till att tänka som katter har till att simma. Vi kan göra det men vill helst inte”. Det innebär att om man vill kommunicera med någon så gäller det att göra det snabbt och smärtfritt Tor Nørretranders* har formulerat detta i den vackra regeln ”överskott på information ger underskott på uppmärksamhet”. Detta är ett svårt ämne att ta sig igenom eftersom man ofta, felaktigt, vill säkerställa att mottagaren verkligen förstår genom att säga mer. 3. Kommunikationen ska ha mycket exformation. Exformation är ett begrepp som används av Tor Nørretranders i boken märk världen. Information, som alla vet vad det är, beskrivs som en paketering av innehåll som sedan ska överföras av ett medium. Ju mindre man försöker överföra desto sannolikare är det att man lyckas. Exformation är det som sker i mottagarens medvetande när de ”packar upp” den överförda informationen. Detta är reklambyråernas domän. Detta är anledningen till att vi gillar skämt, kända låtar, klassiska talesätt o.s.v. För det finns mycket innehåll i dem. Steg 1 och 2 handlar om förutsättningar. Steg 3 handlar om explosivitet. Ta Nikes klassiska slogan ”Just Do It”. Det är ett exempel på ett budskap som är tillräckligt litet för att vara enkelt att överföra. Informationsinnehållet är i princip obefintligt. Men exformationsinnehållet i koppling till sportutövande (förankring) är näst intill totalt. Alla har väl någon gång tänkt att jag borde träna lite mer. 4. Föder idén fler idéer? Detta är en väldigt enkel måttstock på hur bra en kommunicerande idé är. Får den dig att tänka på hur du vill applicera den i din vardag? Vi som arbetar med kommunikation ser detta när vi presenterar våra idéer för våra kunder. Börjar kunden tala om idén och hur man kan använda

Det mesta är nytt när cirklarna sluts.

4 juni, 2018
I en bransch där det handlar om att hela tiden titta framåt är det lätt hänt att historien inte hamnar överst på agendan. Det är inte så konstigt, men när den svenska reklamhistorien nu upprepar sig blir det intressant att som omväxling kasta en blick bakåt. Där allt en gång började, där är vi nu igen. Hur började det? Svensk reklam har ungefär 150 år på nacken. Innan den första byrån, Gumaelius, grundades 1877 hade det funnits fristående agenter som levde på att förmedla kontakten mellan annonsörer och tidningar. Så småningom hade detta blivit så pass etablerat och lukrativt att det började dyka upp företag, alltså reklambyråer, som helt ägnade sig åt annonsförmedling. 1800-talet var spännande på många sätt. Några av alla de saker som hände bäddade för reklamens genombrott. Industrialiseringen innebar att det plötsligt fanns massor av varor att köpa, vilket var en stor omställning. Om du tidigare hade varit tvungen att gå till en urmakare för att beställa en klocka och sen vänta på att den tillverkades, kunde du nu få syn på en hel rad identiska väckarklockor i ett skyltfönster och bara gå in och köpa en. Konstigt, tyckte många. 1842 fick vi folkskolereformen, som i praktiken innebar att alla som växte upp därefter kunde läsa och skriva. Den potentiella kundkretsen för tryckta verk mångfaldigades alltså. Dessutom kom det nya, effektivare och billigare sätt att tillverka papper, så en växande skara läsvilliga människor hade också råd att köpa tidningar. Allt detta samverkade till att bereda vägen för reklam: Det fanns masstillverkade produkter, det var svårt att inse detta, folk läste mer. Tidningarna blev sättet för dem som ville sälja att nå ut till dem som nu helst skulle vara redo att köpa. Hur fungerade det? De tidiga byråerna, som kallades annonsbyråer, var ganska olika dagens byråer. De stod till tjänst med att göra själva annonserna, men det var förbjudet att ta betalt för detta. Inkomsterna kom istället från förmedlingen. Byråerna levde på den provision de fick av att vara kontakten mellan annonsörer och tidningar. Storleken kunde variera, men hamnade så småningom på ca 15 % av vad annonsen hade kostat att införa. Förbudet mot att ta betalt för saker som bild, form och text gjorde att ambitionerna ofta var begränsade. En stor och därmed viktig annonsör kunde få utökad service i form av välgjorda annonser, men bara som en bonus. Detta provisionssystem motverkade kort sagt kreativiteten och försvann inte förrän marknadsföringslagen till sist ändrades 1965. Det är ingen slump att den kreativa revolutionen i Sverige kom i gång på allvar just det året. Slutligen hade det blivit möjligt för byråerna att ta betalt för idéer, kreativitet och verkshöjd. Leon Nordin var den starkast drivande kraften bakom detta. Hur gick det sen? När byråer började kunna ta betalt för kreativt arbete, hände saker snabbt. De stora byråerna, däribland Gumaelius, hade svårt att ställa om till de nya förutsättningarna. Avhoppare startade egna små byråer, som visade sig ha lätt att locka till sig de kunder som även de längtade efter nya

Är du vår nästa Digital Media Specialist?

31 maj, 2018
Nu behöver vi bli fler och söker en skicklig Digital Media Specialist som vill vara med och skapa affärsdrivande marknadsföring utifrån ett brett perspektiv. Är det du? Som Digital Media Specialist på Right Thing united får du jobba sida vid sida med kreatörer, varumärkesstrateger, filmproducenter och andra experter inom digital kommunikation. Tillsammans får ni för branschen närmast unika förutsättningar för att optimera effekten av varje enskild kommunikationsinsats och därigenom maximera affärerna för våra kunder. På RTu vet vi värdet av dina kunskaper och vad som kan åstadkommas om du ges utrymme att använda dem på rätt sätt. Det innebär att du i regel kommer att få mer tid och resurser för allt från strategi och planering till uppföljning och rapportering än vad du förmodligen är van vid. Så att du inte bara får chansen att göra ett riktigt bra jobb utan också kan utvecklas och hålla dig uppdaterad kring de senaste möjligheterna inom digital kommunikation. Önskad kompetens Du är väl hemmastadd i det digitala medielandskapet, från Google till programmatiska köp och sociala medier. Din vardag består i att planera, sätta upp, mäta, analysera och optimera resultatet av digitala kampanjer. Du jobbar redan idag med exempelvis Google AdWords och Facebook. Du har erfarenhet av dynamisk retargeting, Google shopping och kunder där du utnyttjar flera kanaler för att nå dina resultat. Att du har ett stort intresse för digital kommunikation och lägger mycket engagemang på att hänga med i utvecklingen ser vi som självklart. Nyfiken? Veta mer? Lägg ett meddelande till vd Henrik Björklund direkt här i formuläret på sidan eller maila. Vi ser fram emot att få höra från dig! Om Right Thing united På kommunikationsbyrån Right Thing united drivs vi av att lära oss så mycket som möjligt om vår omvärld och hur vi kan påverka den med kommunikation. Så att när vi råder våra kunder alltid kan göra det på basis av kunskap. För ändamålet har vi idag samlat ett tjugotal nyfikna specialister inom allt ifrån varumärkesstrategi och reklamkreation till content marketing och sociala medier. Dessutom har vi en egen mediebyrå som planerar, optimerar och följer upp våra digitala kampanjer. Så att vi hela tiden får nya insikter vi kan använda för att maximera ROI för våra kunder. Vi är övertygade om att den som vet mest vinner. Det kanske är därför du vill hänga med oss.

Tar er VD ansvar för varumärket?

25 maj, 2018
Det sägs ofta att en av de starkaste varumärkesbyggande beståndsdelarna inte är marknadsföringen utan den egna organisationen. Och det är nog i många avseenden rätt. Men tas det på allvar av dig och din egen organisation? Apple används ofta som ett exempel på ett företag som har gjort mycket rätt gällande marknadsföring. Simon Sinek beskriver i ett av världens mest sedda TED-talks hur Apple framgångsrikt lyckats kommunicera sitt varumärkes “varför” snarare än “vad” eller “hur” och på så vis vunnit sin framgång. Professor Scott Galloway talar ofta om hur Apple lyckats, bl.a. via sin marknadsföring, ge sina produkter samma vinstmarginal som lyxprodukter trots att de är massmarknadsprodukter (vilket annat teknikföretag har t.ex. någonsin annonserat i modepress?), och hur de gjort inköpet till en upplevelse i sina brandstores. Vikten av ett budskap relaterar till vikten av den som framför det Ytterligare en sak som Apple, eller rättare sagt Steve Jobs, gjort rätt kom jag att tänka på när jag såg den här gamla filmen. Det är en upptagning (av dålig kvalitet) när Steve Jobs presenterar kampanjen “Think Different” för sin organisation.Han presenterar den, inte någon annan. Han tar ansvar för den. Det sänder en väldigt tydlig signal om hur viktigt varumärket är för Apple. Han visar att han tror på den. Och han är passionerad för det han tror på. Det ger hans organisation en riktning. De vet vad det är som gäller, vad som är bra, vad som är rätt och vart de är på väg. Hur ofta har VD:n i din organisation stått upp och besjälat presenterat vad det är er organisation står för och hur det ska kommuniceras? Jag har själv i många sammanhang fått möjligheten att vara den som presenterar kampanjen eller hur vi tänkt kring varumärket för kunders organisationer. Det är ju trevligt och bra. Men det negativa med det är att jag som konsult är en utomstående person. I vissa sammanhang är det marknadschefen eller någon annan på marknadsavdelningen som håller presentationen (för att de är insatta i tänket). Inte heller det är riktigt bra. Varumärket och följaktligen marknadsföringen är den yttersta ledningens ansvar. Så om, eller snarare när, ni ska presentera er nästa kampanj för er organisation (för det gör ni väl?): se till att det är VD som håller den, inte marknadsavdelningen eller dess konsulter (Om hon eller han tvekar, visa filmen ovan med Steve Jobs 😉 ).