Data, analys och undersökning.

Right Thing insight

Right Thing insight erbjuder insikter och analys om vad som är viktigt och vad som kan prioriteras ner. Insikter och analyser som ger ett beslutsunderlag för utveckling av strategi och budskap och som gör det möjligt att arbeta mer agilt för att optimera och förfina budskap och erbjudande. Och inte minst insikter som gör det möjligt att på både kort och lång sikt kunna följa upp och analysera kund- och marknadsbehov och aktiviteter för att kunna målsätta och följa upp mål.

Vi erbjuder insikt och analys antingen som en del i en arbetsprocess eller som ett helt fristående projekt. En undersökning eller analys kan vara omfattande och komplex men den kan också vara enkel och pragmatisk. Vi specialanpassar undersökningar efter behov.

Våra metoder innefattar olika kvalitativa undersökningsmetoder där vi söker förstå människors behov, drivkrafter, värderingar och attityder. Vi arbetar både med traditionella fokusgrupper och djupintervjuer som undersökningar online.

Vi erbjuder kvantitativa metoder där vi söker kvantifierbara, generaliserbara och statistiskt säkerställda resultat. Våra kvantitativa metoder innefattar webb- och telefonundersökningar, panelundersökningar, undersökningar på plats samt analys av kundens egen data.

Varumärke, image och position

Varumärkestracking – Följer upp ett företags långsiktiga strategier och mål. Är riktningen rätt? Vilka mål nås? Hur ser det ut för konkurrenterna?

Kännedomskartläggning – Mäter ett fåtal mått över tid, exempelvis kännedom och valbarhet.

Image och positionering av varumärket – Mäter ett varumärkes personlighet ur både ett rationellt och emotionellt perspektiv. Hur uppfattas varumärket och varför, både rationellt och emotionellt?

Kunden

Kundnöjdhet – Mäter upplevelsen och nöjdheten hos kunden.

Kundresan – Ger kunskap om när, var och hur kunderna kommer i kontakt med varumärket/företaget och vad som är avgörande för kundupplevelsen i de olika stegen.

Köpbeteende – Ger en djupare förståele för kundens köpbeetende och vad som driver kunden.

Kund-/konsumentsegmentering – Vilka kund- och konsumentgrupper finns och hur ska dessa grupper prioriteras och bearbetas?

Medarbetare

Medarbetarundersökning – Mäter engagemanget och nöjdheten hos era medarbetare. Är en mycket viktig komponent i arbetet med att få ett starkt varumärke och nöjda kunder.

Marknad

Kartläggning av marknad och kategori – Hur ser kategorin ut, var finns möjligheterna/ värdet i kategorin samt vilka är konsumenterna?

Erbjudande

Designtester – Utvärdering av ny design eller befintlig design jämfört med konkurrenter. Vad i designen stämmer med varumärkespositionen?

Koncepttester – Idéer, tjänster eller koncept stäms av mot marknaden.

Utvärdering av intresse, styrkor/svagheter, relevans och behov etc.

Prisanalyser – Ger förståelse för vilket pris en produkt/tjänst skall ha.

Användartester – Ger en förståelse för hur kunderna använder och upplever produkten/tjänsten i vardagen.

Intresserad?

Låt oss kontakta dig.
Dina personuppgifter är jättefina. Därför håller vi dom i säkert förvar. Genom att skicka in detta formulär godkänner du vår personuppgiftspolicy.
Katarina-Akesson_Right-Thing-insight